شارژ ایرانسل

فال حافظ

اگرانسان ذوق داشته باشدکه برای دل خودزندگی کند در زنجیر هم می تواندآزادباشد.* ژان پل سارتر *

یکشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۱
م : ن : سینا

کمی با من مدارا کن

کمی با من مداراکن

کمی،گاهی به یادم باش

بدون هیچ شکی گهگداری  عاشق من باش

بیا گاهی دمی در پیش من بنشین

صدایم کن و زنجیر از لبم بگشای

بیا ابری شو از تدبیر

ببار از عشق

ببار از بودن و بودن

بیا باران بگیر بر شیشه ی این دل

بیا آیینه ی ما را نمایان کن

بیا ای یار دیرینم

بزن بر ساز عشق هر دم

که شاید ناگهان یک پلک

میان چشم رنگینت

مرا جایی نشان دادی

من از عاشق شدن لبریز

میان گیسوانت گیج

به دریای نگاهت ساحلی خاموش

تو ای آرامش جانم

کمی با من مدارا کن

که دریا هم به ساحل می رسد آخر

س.ک